Výroba

Zjednodušujte procesy, rozšiřujte výrobu a rozvíjejte know-how podniku s řešením ICZ PROMIS dle principů Industry 4.0.

Hlavní vlastnosti

Bezpapírová výroba

Postupy online, Dokumentace zálohována, Autoři verifikováni

Modulární systém

Snadné nasazení, Izolované updaty, Rychlý vývoj.

IoT logistika

UWB Lokace, Chytrá manipulace, Automatická optimalizace

Chytré plánování

Omezené kapacity, Dispečerské kalendáře, Změny v pořadí

Dosledovatelnost

Traceabilita strojů, operací a dávek, výrobků i manipulačních prostředků

Podpora řízení

Přehled o zdrojích, Reakce na změny, Hlídání zásob

Ukázka ICZ Promis

Systém ICZ PROMIS® je plně grafický a spustitelný ve webovém prohlížeči na platformách Android, iOS, Windows, MacOS i Linux.
Přehrát video

Řešení a výhody

Zjednodušování procesů, rozšiřování výrobu a rozvíjení know-how podniku pomocí ICZ PROMIS® a dle principů Průmyslu 4.0.

Zvyšování efektivity

Mapováním procesů a automatickým vyhodnocováním úzkých míst, hlídáním zmetků, digitálními dokumenty, traceabilitou operací i výrobků, operativním řízením výroby, návrhy na normování práce, průběžnou kontrolou kvality a prediktivní údržbou.

Adaptivní výroba

Snadnou úpravou procesů a konfigurací systému, rozšiřováním o individuální požadavky pracovišť a zakázek, propojením s novými IoT technologiemi a stroji, snadnou simulací scénářů výroby a nízkým vázaným kapitálem v zásobách.

Rozšiřování know-how

Učením se z evidovaných operací, prostojů, zmetků, vratek, četností údržby apod. za využití umělé inteligence a kompletně digitálního toku dokumentů.

Funkční moduly

ICZ PROMIS® je postavený na nejnovější microservices architektuře, která umožňuje modulární a flexibilní rozvoj systému dle specifických požadavků zákazníka. Systém je možné provozovat na jakékoliv platformě (Android, iOS, Windows, MacOS nebo Linux).

Operativní plánování

(zakázky, postupy, produkty)

Operativní plánování zahrnuje naplánování, řízení a správu výrobních zakázek na základě objednávek. Požadavky na výrobu vycházejí z řízení a správy výrobních zakázek a dalších požadavků na výrobu. Pro plánování a řízení výroby se využívají finanční a účetní informace a data.

Řízení a přidělování zdrojů

(materiál dle TPV)

Modul zajišťuje vhodnou a včasnou reakci organizace na technický plán výroby (TPV), jenž přesně určuje počet a druh materiálu požadovaného pro konkrétní zakázku. Tato funkce má za úkol mít přehled o všech lidských zdrojích (podle rolí a potřeb), nástrojích, materiálech, výkresech a dalších specifikacích, které mohou figurovat v zásobách.

Dispečerské řízení

(aktualizace kalendářů, aktivit a zdrojů dle situace)

Dispečerské řízení využívá sběr dat a monitoring pro hodnocení situací ve výrobě, které ovlivňují její tok. Zadává dílčí úlohy zdrojům, přiřazuje materiál, řeší neočekávané události a aktualizuje kalendáře, tak aby se dodržely plány a splnily včas objednávky.

Řízení procesu

(kontrola zdrojů a materiálu v průběhu výroby)

Řízení procesu výroby je hlavní funkcí MES. Zajišťuje přímou kontrolu vytížení pracovních jednotek (lidské zdroje, interní a externí výrobní jed-notky, materiál, součásti a ingredience, stroje a nástroje). To vše se zaměřením na zamezení negativních důsledků na výrobu jako je zpoždění, ztráty, snížení kvality produktů.

Sběr a archivace dat

(hlavní funkce MES)

Systém zajišťuje sběr, zpracování, hodnocení, analýzu, uchování a archivaci dat. Sledovaná data se týkají materiálu, ingrediencí, strojů a nástrojů, energií, lidských zdrojů, řízení procesů, požadavků na dopravu či obaly atp.

Analýzy výkonnosti a reporty

(zmetkovost, náklady a produktivita)

Analýzy výkonnosti a reporty umožňují automatizované vyhodnocování možností vzniku zmetků, potřeby výměny nástrojů, či servisu. Z již hotových výrobků a dokončených operací vyhodnocují zadaná KPIs jako počet dávek, počet vyrobených kusů na EAN, časy operací, rozpracované zásoby nebo zásoby obalů apod.

Rodný list a trasování výroby

(dosledovatelnost operací a parametrů, archivace dat)

Trasování výroby je výstupem sběru dat a jejich archivace. Využívá identifikační kódy dle standardů GS1, šarží výrobních dávek, identifikaci materiálu, pracovníka a odváděných operací. Vše je vztažené k definovaným výrobním parametrům.

Správa dokumentace

(TPV, CAD výkresy, směrnice a kvalita)

Zajišťuje tok dokumentů firmou, jejich identifikaci, schvalování, verzování a archivaci. Zahrnuje řízené interní záznamy jako návodky, pracovní postupy, směrnice, CAD výkresy, výstupy auditů a další. Z externích dokumentů zahrnují dodací listy dodavatelů, výkresy zákazníků, požadavky norem, či zákonů apod.

Řízení údržby

(plánování servisu, hlášení poruch, evidence nástrojů)

Trasování výroby je výstupem sběru dat a jejich archivace. Využívá identifikační kódy dle standardů GS1, šarží výrobních dávek, identifikaci materiálu, pracovníka a odváděných operací. Vše je vztažené k definovaným výrobním parametrům.

Řízení laboratoře

(normy, odběry, testování a vyhodnocování)

Zajišťuje odběry, testování a vyhodnocování vzorků, kalibraci měřidel, hlídání příslušných norem a klasifikací pracovníků. Umožňuje i sledování nepřímých aktivit, jako práce s nástroji a příprava materiálu.

Řízení kvality

(identifikace problémů, doporučení korektivních akcí, audity)

Modul poskytuje analýzu naměřených dat z výroby v reálném čase, aby byla zajištěna správná kontrola kvality výrobků a aby byly identifikovány problémy vyžadující pozornost.

Dodávka řešení

3 kroky a systém ICZ PROMIS je naimplementovaný dle požadavků zákazníka a doporučení zkušených konzultantů výroby z ICZ.

right-drawn-arrow
Plánování

zahrnující analýzu stávajících procesů a jejich úpravy dle principů štíhlé výroby. To vše sepsané do implementačního projektu našimi konzultanty.

right-drawn-arrow
Designování

nastavování systému ICZ PROMIS dle naplánovaných procesů, programování, ladění systému s klíčovými uživateli a testování na datech zákazníka.

Spuštění

bez ohrožení reálného provozu ve třech fázích. Testování, pilot na zkušebních pracovištích a reálný provoz.

Naše silné stránky

Pružnost (Rychlost a Flexibilita) – modulární systém, úpravy procesů pomocí BPMN, konfigurace pomocí XML, napojení na ERP i IoT technologie umožňují pružné nasazení systému na jakýkoliv výrobní proces.

Klienti ICZ Private

Kontaktujte nás

Sídlo

ICZ a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

E-mail

vyroba@i.cz

Tel.

+420 222 271 111

Datová schránka

ID: 3teehfh